2008-09-09

"Svenskt Föreningsliv" behövs

Det är framförallt tre saker som gör den svenska ideella sektorn svag och kraftlös i förhållande till stat och näringsliv:

1) Föreningslivet är splittrat. Inom vissa delsektorer (t.ex. idrott, handikapp, folkbildning eller frivilligt socialt arbete) och rörande vissa aspekter (t.ex. ledning och insamling) finns organiserat samarbete, men det är begränsat både i omfång och djup. Att sektorn inte ser sig som och agerar som en särpräglad och enhetlig sektor med gemensamma intressen gör den svag.
2) Föreningslivet är osynliggjort. I förhållande till sin historiska och nutida betydelse och storlek är den ideella sektorn märkligt osynlig och underskattad. Den förekommer knappast alls i historieböckerna och i media, och ses inte som en viktig framgångsfaktor i politiken och samhällsdebatten. Osynligheten gör sektorn svag. Därför får den inte det samhällsstöd den förtjänar.
3) Föreningslivet saknar röst. Förr stod politik och föreningsliv nära varandra. Så är det inte idag. Istället är föreningarna utelämnade åt statens godtycke på gott och ont, och saknar samtidigt det samhällsinflytande de borde ha. Att sektorn inte talar med klar och tydlig röst såväl i Stockholm som i Bryssel gör den svag.

Den svenska ideella sektorn är i paritet med den engelska, men saknar dess inflytande. Skillnaden beror inte på att staten i England är mer tillmötesgående, förmodligen tvärt om, utan på att ideella sektorn där är välorganiserad. Där finns t.ex. sedan länge paraplyorgan som NCVO och forskningsinstitut som Volunteering England.

Jag anser att de ideella föreningarna i Sverige på liknande sätt bör bilda ett paraplyorgan för att tillvarata deras intressen. Det skulle kunna heta Svenskt Föreningsliv.

Ett sådant förbund ska givetvis inte göra det som medlemmarna kan göra själva. Det ska inte konkurrera med dem eller på annat sätt begränsa deras framgångsmöjligheter. Tvärt om ska det fokusera på det medlemmarna behöver men inte kan göra själva. Det ska främja föreningar, deras tillväxt och deras verksamhet på olika sätt. Här är några förslag på vad det kan göra:

  1. Verka för föreningsfriheten, tydliggöra föreningslivets betydelse och kraft, och tillvarata dess intressen i Stockholm och Bryssel.
  2. Verka för att staten underlättar och inte försvårar för ideella organisationer och ideell verksamhet. Hit hör t.ex. att bevaka att lagstiftning, skattefrågor, bidragsystem, offentlig upphandling m.m. utformas så att de inte missgynnar ideella organisationer.
  3. Verka för att staten ger ideella sektorn ett motsvarande stöd som näringslivet med forskning, utbildning, statistik, nystartarstöd m.m.
  4. Verka för ett gott och effektivt samarbete mellan föreningar och företag. Detta kan innefatta samarbetsmodeller för CSR, sponsring och företagsfrivilliga. Normer kan etableras för konkurrens m.m.
  5. Främja och sprida kunskap till medlemmarna och andra om hur man leder, förvaltar och administrerar ideella organisationer (till skillnad mot företag och myndigheter). Hit hör också att se till att sådan kunskap beaktas vid ny lagstiftning och nya regler, t.ex. se till att bokföringsregler, revision och liknande utformas utifrån föreningarnas förhållande och behov och inte som nu utifrån företagens.
  6. Verka för att ideella organisationer, verksamheter och lösningar blir mer kända bland och bättre förstådda av massmedia, forskare och politiker.
  7. Säkerställa nödvändig service till föreningarna antingen i egen eller i annans regi. Det kan gälla speciellt anpassade villkor, avtal, försäkringar, betalningssystem, biljettkostnader m.m. och en gemensam arbetsmarknad med egen profil och egna avtal.

    Det är dags att bilda Svenskt Föreningsliv!

4 kommentarer:

Jakob Beijer sa...

Den 3 oktober träffas ett antal ideella organisationer, främst några av de nationella paraplyerna, men även enskilda organisationer, för att diskutera grunderna för det som gått under arbetsnamnet "ISIP"- Ideella sektorns ideologiska plattform". Arbetet har pågått i över ett år och det finns både ett förslag till "ideologisk plattform" och ett stadgeförslag på bordet. Som ett förslag till verkligt namn har "Ideella Sverige" används. Så din önskan kanske blir tillgodosedd snabbare än du tror.

Christer Leopold sa...

OK, det verkar bra. Nu hänger det på innehållet och den framtida bredden på organisationen. Vi vill ju inte ha flera nationella paraplyn, utan ett!

Jakob Beijer sa...

Att tro att t.ex. idrotten och fackförbunden lägger ner sina nationella paraplyer är väl kanske inte rimligt. De, och de flesta av de andra paraplyerna, har ju dessutom en rad speciella frågor som de alltid kommer att vilja driva på nationell nivå. Så blir det något så blir det ett komplement. Med allt vad de innebär av för- och nackdelar.

Christer Leopold sa...

Naturligtvis inte. "Svenskt Föreningsliv", som jag ser det, handlar inte om att dra ifrån utan om att lägga till. Såväl idrotten som fackföreningsrörelsen och alla andra delparaplyer har allt att vinna och inget att förlora på att ingå i ett paraply som sammanfattar all ideell verksamhet i Sverige. Den egna verksamheten i föreningen, förbundet, specialorganisationen eller sektorsparaplyet ska givetvis fortsätta som förut, fast stärkt av att ingå i ett större sammanhang.