2017-10-04

Kan en förening byta kommun?

Kan en ideell förening flytta till en annan kommun? Denna föreningsjuridiskt mycket ovanliga fråga har blivit aktuell i dagarna. Det handlar om fotbollsklubben Dalkurd FF som överväger att lämna Borlänge och flytta till Uppsala.

Dalkurd FF:s problem är att A-laget framöver behöver arenaresurser som hemkommunen Borlänge inte sägs kunna erbjuda. Enligt Uppsala Nya Tidning undersöker klubben därför möjligheten att flytta till Uppsala. (Se Dalkurd flyttar – om önskelistan uppfylls UNT 2017-09-26).

I ett brev till kommunen skriver ordföranden:
”Vi i Dalkurd FF:s styrelse anser att vi har bättre möjligheter att utvecklas som förening och fotbollsklubb om vi flyttar föreningen till Uppsala. Vi vill härmed bekräfta att vi flyttar Dalkurd FF till Uppsala om följande förutsättningar kan uppfyllas av Uppsala kommun:” (sedan följer två krav utifrån A-lagets behov; inget sägs om den omfattande  ungdomsverksamheten).

Kan styrelsen besluta om flytt?

Enligt UNT-artikeln gav ett extra årsmöte förra hösten styrelsen mandat att på egen hand besluta om flytt.

Kan det verkligen stämma? Det strider ju helt mot god föreningssed som är den norm demokratiska föreningar ska uppfylla. Uppgiften kontrolleras bäst genom att titta i protokollet från mötet. Det ska finnas på föreningens hemsida. Men tyvärr inte. Dalkurd lägger nämligen inte ut sina årsmötesprotokoll på hemsidan, vilket den borde göra. Däremot fanns en informationstext om extra årsmötet. Enligt den föreslog en medlem att medlemmarna skulle lämna över beslutet till styrelsen. Detta är i linje med UNT:s uppgifter, men detta blev inte stämmans beslut:
"den stora majoriteten röstade för att styrelsen får i uppdrag att undersöka eventuella möjligheter för flytt samt att ha i åtanke att fatta rätt beslut för alla barn och ungdomar som spelar i våra lag".
Enligt föreningens egen information ska styrelsen alltså inte besluta om flytt, utan endast att utreda frågan. Att barnens och ungdomarnas intressen särskilt ska beaktas därvid är en mycket betydelsefull inskränkning av uppdraget.

Den citerade informationstexten kan naturligtvis vara fel och det kan också ha tillkommit nya årsmötesbeslut sedan förra året. Men det spelar egentligen ingen roll, rätten att besluta om en flytt kan överhuvudtaget inte delegeras. Detta framgår av stadgarna.

Tyvärr saknas även stadgarna på Dalkurds hemsida. Det är inte acceptabelt. Stadgarna, namn på styrelsen och årsmötesprotokollen är sådant som man normalt alltid ska kunna hitta på en bidragsberättigad förenings hemsida.

I just detta fall spelar det mindre roll att jag inte hittar Dalkurds stadgar. Jag vet att dessa, precis som alla andra idrottsföreningars, i allt väsentligt måste överensstämma med Riksidrottsförbundets stadgemall och den finns på nätet.

Enligt mallen ska i kapitel 1 § 2 anges var föreningen har sitt säte, alltså i vilken kommun den finns. Om föreningen ska flytta måste denna paragraf ändras. Att flytta är alltså en stadgeändringsfråga.

I demokratiska föreningar kan endast årsmötet ändra stadgarna. Så också i stadgemallen. Av kapitel 1 § 7 framgår att endast ordinarie årsmöte kan ändra stadgarna. Det innebär i sin tur att endast ordinarie årsmötet kan besluta om flytt.

Till saken hör att varken årsmötet eller styrelse har rätt att fatta beslut som strider mot stadgarna. Sådana beslut är inte giltiga och kan upphävas. Om ogiltiga beslut verkställs kan styrelsens ledamöter bli personligt ekonomiskt ansvariga.

Kan en ideell förening överhuvudtaget byta kommun?

En större, viktigare, fast mer filosofisk fråga är huruvida en ideell förening överhuvudtaget kan flyttas. En förening består av sina medlemmar. Utan dem finns inte föreningen. Det är svårt att tänka sig att en förening får eget liv och flyttar ifrån sina medlemmar för att på den nya orten skaffa nya. Det strider mot föreningens själva natur. Låter detta flummigt? Kanske, lyckligtvis finns också reella juridiska hinder.

Att flytta föreningen från den ort där medlemmarna eller merparten av dem finns till en annan ort kan vara föreningsjuridiskt otillåtet då det missgynnar de medlemmar som inte kan flytta med. Det räcker med att en mindre del av medlemmarna missgynnas för att flytten inte ska vara tillåten. Vilken medlem som helst kan överklaga beslutet, normalt till domstol, men i detta fall  till "idrottens skiljenämnd", och där få det upphävt. Som jag ser det måste därför samtliga medlemmar vara överens om eller acceptera flytt för att den ska vara tillåten. Men för att få full klarhet i detta skulle behövas en rättslig prövning.

Min slutsats är alltså att en ideell förening normalt inte kan byta kommun. Dalkurd bör därför söka andra lösningar på sitt problem.

Läs mer om vad som gäller för ideella föreningar på min hemsida www.voluntarius.com.2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Jag är också nyfiken, och tror att Dalkurd försöker göra någon slags uppdelning av elitverksamheten kontra breddverksamheten. Vet inte om det är formellt möjligt att göra så. Se en länk med vad som verkar vara citat från extra årsmötet hösten -16: http://www.idrottensaffarer.se/blogg/thomasejd/2016/09/dalkurds-arsmote-blev-ett-jasa

Men om det nu främst är elitverksamheten som ska flyttas uppstår en mängd ytterligare problem, då Uppsala kommun måste behandla dem som ett bolag, och måste alltså göra skillnad på dem och Sirius. Ett uttalat krav för flytt var enligt Dalkurd att ha "samma förutsättningar som andra lag som tränar och spelar på arenan (Studenternas)", vilket kommunlagen i så fall förbjuder Uppsala att göra.

För att komplicera det hela ytterligare finns också tidspress från både Borlänge kommun och SvFF. Dalkurd kan säkert få dispens från de nya arenareglerna att spela på Domnarsvallen i Borlänge, eftersom kommunen lovat rusta arenan mot kravet är att Dalkurd ska skriva ett avtal senast 11 november 2017 och lova stanna i minst sju år (vilket man kanske kan tycka är rimligt). Om de inte ger positivt svar har kommunen sagt att löftet dras tillbaka, och då försvinner sannolikt Borlänge som tänkbar spelort. Och SvFF behöver också svar på var Dalkurd ska spela, och om det stämmer att beslut om spelort för elitverksamheten kräver stadgeändring finns ingen möjlighet att hinna kalla till extra årsmöte innan kommunens deadline (vilket gör att Borlänges löfte om renovering tas tillbaka).

Å andra sidan, om nu inte styrelsen får ges mandat att besluta, så är också Uppsala ett osäkert alternativ... För vad händer om någon överklagar styrelsens beslut?

Som parentes väntas SvFF snart klubba igenom en ny regel om att klubbar inte får byta län utan att starta om i seriesystemen, för att undvika kringflackande lag som spelar ut olika kommuner mot varandra, eller vandrar runt som i NHL. Den väntas dock träda i kraft först 2019, tror jag.

vänliga hälsningar / Martin, fotbollsintresserad

Christer Leopold sa...

Tack för intressant kommentar.

Mitt blogginlägg skrevs utifrån ett föreningsperspektiv och befintlig information från UNT och Dalkurds hemsida. Inlägget du hänvisar till på IdrottensAffärer.se ger en totalt ny bild: 1) A-laget drivs som aktiebolag och 2) extra årsmötet förra hösten hade sammankallats för att ge direktiv till föreningens ägarombud i detta bolag. Något direktiv gavs inte. Istället gavs styrelsen i uppdrag att utreda vidare.

Av Dalkurds hemsida framgår inte att A-laget är satt på bolag. Det borde det givetvis göra. Där bör också klart framgå hur föreningens medlemmar (årsmötet) styr och kontrollerar bolaget. Men tyvärr, någon sådan information finns inte.

Jag har svårt att tro att Dalkurds stadgar och bolagets bolagsordning ger föreningsstyrelsen rätt att på egen hand besluta om bolagets flytt. Det är en fråga för stämman i bolaget och måste då föregås av att föreningens årsmöte ger föreningens ägarrepresentanter direktiv om detta.